ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เจอในข้อสอบบ่อย ๆ ชุดที่ 1

เตรียมสอบท้องถิ่น 2567 คำศัพท์ที่เจอในข้อสอบบ่อย ๆ ชุดที่ 1

สอบท้องถิ่น 2567 ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เจอในข้อสอบบ่อย ๆ
 • colonial (adj.) = เกี่ยวข้องกับอาณานิคม

คำนี้มักใช้เพื่ออธิบายบางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาณานิคมหรือจักรวรรดิ เช่น อาณานิคมอังกฤษ อาณานิคมของฝรั่งเศส หรือจักรวรรดิโรมัน

ตัวอย่าง:

The colonial period in America lasted from the 17th century to the 18th century.

 • pioneer (n.) = นักบุกเบิก

คำนี้มักใช้เพื่ออธิบายคนที่เป็นคนแรกหรือคนที่เริ่มต้นบางสิ่ง เช่น คนที่บุกเบิกดินแดนใหม่ คนที่เริ่มธุรกิจใหม่ หรือคนที่คิดค้นสิ่งใหม่

ตัวอย่าง:

The pioneers who settled in the American West faced many challenges.

 • vision (n.) = วิสัยทัศน์

คำนี้มักใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่บุคคลเห็นหรือคาดหวังในอนาคต เช่น เป้าหมาย แผนการ หรือความฝัน

ตัวอย่าง:

The company has a vision to become the leading provider of technology solutions.

 • conviction (n.) = ความเชื่อมั่น, ความยึดมั่น

คำนี้มักใช้เพื่ออธิบายความเชื่อหรือความคิดที่แข็งแกร่ง เช่น ความเชื่อในพระเจ้า ความเชื่อในความยุติธรรม หรือความเชื่อในตัวเอง

ตัวอย่าง:

The convict’s conviction was overturned on appeal.

 • port (n.) = เมืองท่า, ท่าเรือ

คำนี้มักใช้เพื่ออธิบายสถานที่ที่เรือจอดหรือเทียบท่า เช่น เมืองท่าทางทะเลหรือแม่น้ำ

ตัวอย่าง:

The ship docked at the port of New York City.

 • import (vt. / vi.) = นำเข้า

คำนี้มักใช้เพื่ออธิบายการนำสินค้าหรือวัตถุดิบเข้ามาในประเทศหรือภูมิภาคหนึ่ง

ตัวอย่าง:

The United States imports a lot of oil from Saudi Arabia.

 • attract (vt.) = ดึงดูดความสนใจ

คำนี้มักใช้เพื่ออธิบายการดึงดูดความสนใจหรือความสนใจของใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่าง

ตัวอย่าง:

The new restaurant is attracting a lot of attention.

 • accelerate (vt. / vi.) = เร่ง

คำนี้มักใช้เพื่ออธิบายการทำให้เร็วขึ้นหรือเพิ่มขึ้นของบางสิ่งบางอย่าง เช่น ความเร็ว จังหวะ หรือการเติบโต

ตัวอย่าง:

The car accelerated quickly.

 • overtake (vt.) = แซงผ่านไป

คำนี้มักใช้เพื่ออธิบายการเคลื่อนที่เร็วกว่าหรือแซงหน้าใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่าง

ตัวอย่าง:

The runner overtook the leader in the final lap.

 • region (n.) = ภาค, ถิ่Éนแถบ

คำนี้มักใช้เพื่ออธิบายพื้นที่หรือภูมิภาคที่มีขอบเขตทางภูมิศาสตร์หรือวัฒนธรรม

ตัวอย่าง:

The Amazon rainforest is a region of South America.

 • commerce (n.) = การค้าขาย

คำนี้มักใช้เพื่ออธิบายกิจกรรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่าง:

The company is involved in international commerce.

 • reputation (n.) = ชื่อเสียง

คำนี้มักใช้เพื่ออธิบายความคิดเห็นหรือความเชื่อทั่วไปเกี่ยวกับใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่าง

ตัวอย่าง:

The company has a good reputation for customer service.

 • arrival (n.) = การมาถึง

คำนี้มักใช้เพื่ออธิบายการมาถึงของใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่าง

ตัวอย่าง:

The arrival of the new president was met with protests.

 • immigrant (n.) = ผู้อพยพ

คำนี้มักใช้เพื่ออธิบายคนที่ย้ายถิ่นฐานจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง

ตัวอย่าง:

The United States is a country of immigrants.

 • scholarly (adj.) = ทรงความรู้

คำนี้มักใช้เพื่ออธิบายคนที่มีความรู้หรือการศึกษามาก

ตัวอย่าง:

The professor is a scholarly expert on the history of the American Civil War.