ครูจ๋า งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

ข่าวเปิดสอบตำรวจประจำปี 2562 – 2563 รู้ก่อน เตรียมตัวก่อน มีโอกาสก่อน

เตรียมเปิดสอบตำรวจประจำปี 2562 – 2563 รู้ก่อน เตรียมตัวก่อน มีโอกาสก่อน

งานราชการที่เปิดสอบปี 62 เปิดสอบตำรวจ 2562 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการสรรหา บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน และข้าราชการตํารวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็น ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Advertisement

จํานวนตําแหน่งและอัตราในการ เปิดรับสมัครในการสอบแข่งขัน/คัดเลือก ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

1. การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขาต่าง ๆ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ ชั้นสัญญาบัตร จํานวน 153 อัตรา รับทั้ง หญิง/ชาย อายุ 18-35 ปี แบ่งเป็น 5 กลุ่มย่อย ดังนี้
– กลุ่มงานเทคนิค (ทําหน้าที่ประมวลผล) รับวุฒิ ป.ตรี ทางคอมพิวเตอร์ จํานวน 100 อัตรา
– กลุ่มงานอํานวยการและสนันสนุน (ทําหน้าที่บริการการศึกษา) รับวุฒิ ป.ตรี ทางวิจัย, สถิติ, ประมวลผล จํานวน 5 อัตรา
– กลุ่มงานอํานวยการและสนันสนุน (ทําหน้าที่ตรวจสอบภายใน) รับวุฒิ ป.ตรี ทางบัญชี หรือ พาณิชยศาสตร์ จํานวน 20 อัตรา
– กลุ่มงานอํานวยการและสนันสนุน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านบัญชี) รับวุฒิ ป.ตรี ทางบัญชี หรือ พาณิชยศาสตร์ จํานวน 20 อัตรา
– กลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัว อาจารย์ (สบ 1) รับวุฒิ ป.ตรี/โท ทางพลศึกษา (ทําหน้าที่อาจารย์ วิชามวย จํานวน 1 อัตรา, วิชายูโด จํานวน 3 อัตรา, วิชาต่อสู้ป้องกันตัว จํานวน 2 อัตรา และ วิชากีฬา จํานวน 2 อัตรา) รวมจํานวน 8 อัตรา

2. การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตํารวจชั้นประทวน ยศ ส.ต.ต. ธุรการ) จํานวน 350 อัตรา รับทั้ง ชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี

Advertisement

3. การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตํารวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็น ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร จํานวน 320 อัตรา รับทั้ง ชาย/หญิง เป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ไม่น้อย กว่า 2 ปี โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อย ดังนี้
– กลุ่มงานอํานวยการและสนันสนุน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน) รับวุฒิ ป.ตรี บริหารธุรกิจ,การบัญชี,การคลัง, พาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ จํานวน 50 อัตรา
– กลุ่มงานอํานวยการและสนันสนุน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านแผนและวิเคราะห์) รับวุฒิ ป.ตรี ทั่วไป จํานวน 20 อัตรา
– กลุ่มงานอํานวยการและสนันสนุน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ) รับวุฒิ ป.ตรี ทางสังคมศาสตร์ จํานวน 220 อัตรา
– กลุ่มงานอํานวยการและสนันสนุน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ) รับผู้ไม่มีวุฒิ ป.ตรี (จ.ส.ต./ด.ต.) จํานวน 30 อัตรา

4. การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานเทคนิค (นักวิทยาศาสตร์ สบ 1) รับทั้ง ชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ (สาขาเคมี, สาขาฟิสิกส์ และ สาขาจุลวิทยา) จํานวน 100 อัตรา

การดําเนินการจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มแรก ตามข้อ 2 และ ข้อ 4 คาดการณ์ว่า จะมีการสอบประมาณ วันที่ 17 พ.ย.2562
กลุ่มที่สอง ตามข้อ 1 และ ข้อ 3 คาดการณ์ว่า จะมีการสอบประมาณ ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ส่วนการสอบ นสต. ประจําปี พ.ศ. 2563 ประมาณ วันที่ 1 ธ.ค.2562

Advertisement

อัปเดตล่าสุด

อัปเดตล่าสุด