อัปเดต ข่าวเตรียมสอบท้องถิ่น 2567 (12 มกราคม 2567)

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 12 มกราคม 2567

ป.วรากร ยานุทัย ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการประชุม กสถ. ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 5501 ชั้น 5 อาคาร 5 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายละเอียดสำคัญจากการประชุม:

 1. การรับรองตำแหน่งและอัตราว่าง: อนุมัติจำนวน 94 ตำแหน่ง 6,194 อัตรา ตามการร้องขอของอปท. (ข้อมูล ณ 3 ม.ค.67).
 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ: เห็นชอบเฉพาะการใช้จ่ายที่จำเป็น โดยมีการทบทวนบางรายการเพื่อนำเสนอในครั้งหน้า.
 3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ: มีข้อสังเกตบางประการที่จะนำไปพิจารณาเพิ่มเติม.
 4. แผนและขั้นตอนการสอบ: มีมติตัดข้อ 2 ออก และไม่รวมการทำ MOU กับภาคีเครือข่ายในแผนการสอบ.

(ร่าง) กำหนดการสำคัญของการสอบท้องถิ่นปี 2567:

 • 25 ม.ค.67: พิจารณาร่างประกาศรับสมัคร
 • 16 ก.พ.67: ประกาศรับสมัคร
 • 8-29 มี.ค.67: รับสมัคร
 • 5 พ.ค.67: สอบ
 • 30 พ.ค.67: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์
 • 15-16 มิ.ย.67: สอบสัมภาษณ์
 • 1 ส.ค.67: ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่าน
 • 1 ต.ค.67: บรรจุและแต่งตั้ง
 1. การแต่งตั้งประธานอนุกรรมการป้องกันทุจริต: สมชาย ชุ่มรัตน์ เป็นประธานใหม่ แทนท่านเอนก ที่ลาออก.
 2. วันประชุมครั้งถัดไป: จะมีขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. โดยจะมีวาระสำคัญในการพิจารณาต่อไป
สมัครสอบท้องถิ่น 2567 (12 มกราคม 2567) โดย ครูจ๋า งานราชการ
ครูจ๋า งานราชการ สมัครสอบท้องถิ่น 2567 (12 มกราคม 2567)