สอบท้องถิ่น 2566 ล่าสุด (1/2566)

อัปเดตข่าว สอบท้องถิ่น 2566 ล่าสุด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมจัดหามหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 (สอบท้องถิ่น 2566)

สอบท้องถิ่น 2566

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566

อย่าลืมกดติดตาม ที่หน้าเพจนะคะ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่พลาดโพสต์ดีๆจากเรา
https://www.facebook.com/JAHJOBs